Vacancies

Hourglass yw'r unig elusen ym Mhrydain sy'n gweithio'n benodol i roi diwedd ar niweidio, cam-drin a chamfanteisio ar bobl hŷn. Rydyn ni'n cefnogi pobl hŷn sy'n profi, neu sydd mewn perygl o ddioddef niwed, camdriniaeth neu gamfanteisio, ac yn gweithio tuag at greu cymdeithas decach i bob person hŷn.

 

Rydyn ni'n chwilio am Swyddog Gwybodaeth i:-

 

ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gyfer Llinell Gymorth hirsefydlog genedlaethol Hourglass.

 

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm o staff a gwirfoddolwyr ledled Prydain, ac yn gyfrifol yn bennaf am ddarparu cymorth i bobl hŷn ac eraill o bob rhan o Gymru, yn ogystal â darparu cymorth i alwyr o'r gwledydd eraill.

 

Drwy ddarparu gwybodaeth dros y ffôn, drwy e-bost a thrwy ddulliau eraill ar-lein, byddwch yn chwarae rhan allweddol ar y rheng flaen wrth ddarparu cyngor a chymorth uniongyrchol, yn ogystal â chyfeirio pobl at ffynonellau eraill o gymorth ac arbenigedd.

 

Disgrifiad Swydd & ffurflen gais

 

 

WCVA     Welsh govt logo

 


Hourglass is the only charity in the UK dedicated to calling time on the harm, abuse and exploitation of older people. We support older people experiencing, or at risk of, harm, abuse or exploitation, and work towards a fairer society for all older people.

 

We are seeking an Information Officer to:-

 

Provide information, advice and support on Hourglass’ well-established national Helpline.

 

Working as part of a team of staff and volunteers across the UK, you will primarily provide support to older people and others from across Wales, as well as supporting callers from other nations.

 

Providing information via telephone, email and other online methods, you’ll play a vital frontline role in providing immediate advice and support, as well as referring on to other sources of support and expertise.

 

Job Description & Application form

 

WCVA     Welsh govt logo

 

job description